Print

Проєкти Положень

Written by moderator. Posted in Науково-методична рада

Шановні колеги! Запрошуємо до обговорення  проєктів Положень:

Проєкт Положення про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова  (лютий 2022 року)

Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М.П. Драгоманова (нова редакція) грудень 2021 року

Положення про освітні програми та навчальні плани в НПУ імені М.П. Драгоманова

Положення про формування вибіркової частини робочих навчальних планів НПУ імені М.П. Драгоманова

 

Проєкт Положення про підсумкову атестацію здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Проєкт Положення про порядок проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту ОСП(К)І для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

ДодатокДодаток

Пропозиції можна надсилати на електронні адреси: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. або This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print

Науково-методична рада

Written by moderator. Posted in Науково-методична рада

Науково-методична рада університету:

Науково-методична рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова є дорадчим органом, cклад якої формується із штатних представників професорсько-викладацького складу із значним досвідом роботи в науковій та освітній сферах на основі пропозицій структурних підрозділів університету та студентських самоврядних організацій і затверджується наказом ректора Університету терміном на 1 рік.

Основними завданнями Науково-методичної ради є:

- вивчення, аналіз, узагальнення досвіду науково-методичної роботи, розробка рекомендацій щодо її удосконалення;

- координація освітньої та науково-методичної роботи на факультетах;

- організація контролю за дотриманням вимог нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують освітню, наукову та науково-методичну діяльність.

   До функцій Науково-методичної ради Університету належать:

- вивчення, аналіз стану науково-методичної роботи, контроль якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті, розробка рекомендацій щодо їх удосконалення;

- вивчення, аналіз, узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду науково-методичної роботи, розробка рекомендацій щодо його практичного впровадження в Університеті;

- експертиза освітніх програм, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, програм практичної підготовки, програм курсів підвищення кваліфікації; аналіз результатів впровадження освітніх програм (якість підготовки фахівців, затребуваність освітніх програм тощо);

- координація науково-методичної роботи на факультетах (відповідно до планів роботи Науково-методичних рад факультетів та заслуховуванння звітів Науково-методичних рад факультетів);

- розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітнього процесу: проведення аудиторних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти, форм та методів поточного і підсумкового контролю результатів навчання;

- аналіз організації та результатів проведення навчальної, педагогічної і виробничої та інших практик студентів, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;

- експертиза рукописів монографій, наукових видань, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, іншого методичного забезпечення, збірників наукових праць, наукових журналів, матеріалів конференцій тощо для подальшого розгляду їх на засіданні Вченої ради Університету;

- підготовка рекомендацій до університетського плану видань наукової та науково-методичної літератури;

- експертиза дисертаційної тематики;

- розгляд питань організації конкурсів науково-методичних праць;

- аналіз змісту нових нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань підготовки фахівців, розробка пропозицій щодо їх впровадження в Університеті; обговорення проектів нових нормативно- правових документів і формування пропозицій щодо їх вдосконалення;

- розробка нормативно-правових документів Університету з питань науково-методичної роботи та організація їх реалізації;

- організація і проведення університетських науково-методичних семінарів, круглих столів, конференцій з питань науково-методичної роботи та методичного забезпечення освітнього процесу, обміну досвіду методичної роботи кафедр, факультетів;

- створення робочих груп для вивчення стану організації освітнього процесу, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на факультетах, внесення пропозицій і проектів рішень щодо їх покращення;

 - створення тимчасових робочих комісій і груп для вивчення актуальних проблем навчально-виховного процесу та внесення пропозицій, проектів рішень щодо удосконалення його науково-методичного забезпечення.

 До повноважень Науково-методичної ради Університету належать:

- надсилання запитів керівникам структурних підрозділів, науково-педагогічних працівникам і отримання від них необхідної інформації;

- залучення науково-педагогічних працівників до рецензування рукописів наукової і науково-методичної літератури;

- залучення науково-педагогічних працівників до підготовки питань, що виносяться на розгляд Науково-методичної ради, і запрошувати їх на засідання Науково-методичної ради;

- розповсюдження прийнятих Науково-методичною радою ухвал, інструкцій та інших документів;

- підготовка проектів наказів і розпоряджень, що перебувають у компетенції Науково-методичної ради;

- контроль за виконанням рішень, ухвалених на засіданнях Науково-методичної ради, дотримання установлених термінів та якості виконання.

 

 Склад Науково-методичної ради університету у 2022-2023 н.р.:

 

Президія Науково-методичної ради Університету: 

1.1.   Вернидуб Роман Михайлович – доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи – голова ради; 

1.2.  Торбін Григорій Мирославович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи – заступник голови ради; 

1.3. Панченко Леся Миколаївна – кандидат філософських наук, професор, вчений секретар університету – член президії; 

1.4.    Синьов Віктор Миколайович – академік НАПН України, заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки  факультету спеціальної та інклюзивної освіти  – член президії; 

1.5.   Маркусь Ірина Сергіївна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки інженерно-педагогічного факультету, начальник навчально-методичного центру – член президії; 

1.6.     Казакевич Ольга Михайлівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та філософії історії історико-філософського факультету – вчений секретар ради.

 

Члени Науково-методичної ради Університету:

 

1.1.   Векуа Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка;

1.2.   Візер Світлана Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, етнології та краєзнавства історико-філософського факультету;

1.3.  Вітченко Анастасія Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології;

1.4.      Толмачова Валентина  Сергіївна – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії факультету природничо-географічної освіти та екології;

1.5.     Вольнова Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації, заступник декана з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва факультету психології;

1.6.   Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор кафедри  психокорекційної педагогіки та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти;

1.7.   Гуральник Наталія Павлівна – відмінник освіти України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського;

1.8.    Григоренко Ірина Василівнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, начальник відділу ліцензування та акредитації;

1.9.    Зазимко Наталія Михайлівна кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри освіти дорослих, заступник директора з навчально-методичної роботи Навчально-наукового інституту перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки;

1.10.    Масенко Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров’язбережувальної освіти та фізичного виховання  факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я;

1.11.     Яшанов  Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій інженерно-педагогічного факультету;

1.12.        Дремова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і теорії та методики навчання математики, заступник декана з навчальної роботи факультету математики, інформатики та фізики;

1.13.   Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної політики соціально-правового факультету;

1.14.     Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання, заступник декана з навчально-методичної роботи педагогічного факультету;

1.15.      Бульчик Катерина Олексіївна – голова Студентського парламенту. 

  

Секції при Науково-методичній раді університету:

- Секція академічного розвитку та удосконалення освітніх програм
- Секція модернізації змісту освіти
- Секція моніторингу якості освіти
- Секція інноваційних технологій освітньої діяльності