Друк

Науково-методична рада

Автор: moderator. Posted in Науково-методична рада

Науково-методична рада університету:

Науково-методична рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова є дорадчим органом, cклад якої формується із штатних представників професорсько-викладацького складу із значним досвідом роботи в науковій та освітній сферах на основі пропозицій структурних підрозділів університету та студентських самоврядних організацій і затверджується наказом ректора Університету терміном на 1 рік.

Основними завданнями Науково-методичної ради є:

- вивчення, аналіз, узагальнення досвіду науково-методичної роботи, розробка рекомендацій щодо її удосконалення;

- координація освітньої та науково-методичної роботи на факультетах;

- організація контролю за дотриманням вимог нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують освітню, наукову та науково-методичну діяльність.

   До функцій Науково-методичної ради Університету належать:

- вивчення, аналіз стану науково-методичної роботи, контроль якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті, розробка рекомендацій щодо їх удосконалення;

- вивчення, аналіз, узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду науково-методичної роботи, розробка рекомендацій щодо його практичного впровадження в Університеті;

- експертиза освітніх програм, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, програм практичної підготовки, програм курсів підвищення кваліфікації; аналіз результатів впровадження освітніх програм (якість підготовки фахівців, затребуваність освітніх програм тощо);

- координація науково-методичної роботи на факультетах (відповідно до планів роботи Науково-методичних рад факультетів та заслуховуванння звітів Науково-методичних рад факультетів);

- розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітнього процесу: проведення аудиторних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти, форм та методів поточного і підсумкового контролю результатів навчання;

- аналіз організації та результатів проведення навчальної, педагогічної і виробничої та інших практик студентів, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;

- експертиза рукописів монографій, наукових видань, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, іншого методичного забезпечення, збірників наукових праць, наукових журналів, матеріалів конференцій тощо для подальшого розгляду їх на засіданні Вченої ради Університету;

- підготовка рекомендацій до університетського плану видань наукової та науково-методичної літератури;

- експертиза дисертаційної тематики;

- розгляд питань організації конкурсів науково-методичних праць;

- аналіз змісту нових нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань підготовки фахівців, розробка пропозицій щодо їх впровадження в Університеті; обговорення проектів нових нормативно- правових документів і формування пропозицій щодо їх вдосконалення;

- розробка нормативно-правових документів Університету з питань науково-методичної роботи та організація їх реалізації;

- організація і проведення університетських науково-методичних семінарів, круглих столів, конференцій з питань науково-методичної роботи та методичного забезпечення освітнього процесу, обміну досвіду методичної роботи кафедр, факультетів;

- створення робочих груп для вивчення стану організації освітнього процесу, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на факультетах, внесення пропозицій і проектів рішень щодо їх покращення;

 - створення тимчасових робочих комісій і груп для вивчення актуальних проблем навчально-виховного процесу та внесення пропозицій, проектів рішень щодо удосконалення його науково-методичного забезпечення.

 До повноважень Науково-методичної ради Університету належать:

- надсилання запитів керівникам структурних підрозділів, науково-педагогічних працівникам і отримання від них необхідної інформації;

- залучення науково-педагогічних працівників до рецензування рукописів наукової і науково-методичної літератури;

- залучення науково-педагогічних працівників до підготовки питань, що виносяться на розгляд Науково-методичної ради, і запрошувати їх на засідання Науково-методичної ради;

- розповсюдження прийнятих Науково-методичною радою ухвал, інструкцій та інших документів;

- підготовка проектів наказів і розпоряджень, що перебувають у компетенції Науково-методичної ради;

- контроль за виконанням рішень, ухвалених на засіданнях Науково-методичної ради, дотримання установлених термінів та якості виконання.

 

 Склад Науково-методичної ради університету у 2022-2023 н.р.:

 

Президія Науково-методичної ради Університету: 

1.1.   Вернидуб Роман Михайлович – доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи – голова ради; 

1.2.  Торбін Григорій Мирославович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи – заступник голови ради; 

1.3. Панченко Леся Миколаївна – кандидат філософських наук, професор, вчений секретар університету – член президії; 

1.4.    Синьов Віктор Миколайович – академік НАПН України, заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки  факультету спеціальної та інклюзивної освіти  – член президії; 

1.5.   Маркусь Ірина Сергіївна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки інженерно-педагогічного факультету, начальник навчально-методичного центру – член президії; 

1.6.     Казакевич Ольга Михайлівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та філософії історії історико-філософського факультету – вчений секретар ради.

 

Члени Науково-методичної ради Університету:

 

1.1.   Векуа Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка;

1.2.   Візер Світлана Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, етнології та краєзнавства історико-філософського факультету;

1.3.  Вітченко Анастасія Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології;

1.4.      Толмачова Валентина  Сергіївна – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії факультету природничо-географічної освіти та екології;

1.5.     Вольнова Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації, заступник декана з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва факультету психології;

1.6.   Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор кафедри  психокорекційної педагогіки та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти;

1.7.   Гуральник Наталія Павлівна – відмінник освіти України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського;

1.8.    Григоренко Ірина Василівнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, начальник відділу ліцензування та акредитації;

1.9.    Зазимко Наталія Михайлівна кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри освіти дорослих, заступник директора з навчально-методичної роботи Навчально-наукового інституту перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки;

1.10.    Масенко Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров’язбережувальної освіти та фізичного виховання  факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я;

1.11.     Яшанов  Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій інженерно-педагогічного факультету;

1.12.        Дремова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і теорії та методики навчання математики, заступник декана з навчальної роботи факультету математики, інформатики та фізики;

1.13.   Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної політики соціально-правового факультету;

1.14.     Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання, заступник декана з навчально-методичної роботи педагогічного факультету;

1.15.      Бульчик Катерина Олексіївна – голова Студентського парламенту. 

  

Секції при Науково-методичній раді університету:

- Секція академічного розвитку та удосконалення освітніх програм
- Секція модернізації змісту освіти
- Секція моніторингу якості освіти
- Секція інноваційних технологій освітньої діяльності