Print

Науково-методична рада

Written by Микитенко Павло. Posted in Науково-методична рада

Науково-методична рада університету:

Науково-методична рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова є дорадчим органом, cклад якої формується із штатних представників професорсько-викладацького складу із значним досвідом роботи в науковій та освітній сферах на основі пропозицій структурних підрозділів університету та студентських самоврядних організацій і затверджується наказом ректора Університету терміном на 1 рік.

Основними завданнями Науково-методичної ради є:

- вивчення, аналіз, узагальнення досвіду науково-методичної роботи, розробка рекомендацій щодо її удосконалення;

- координація освітньої та науково-методичної роботи на факультетах;

- організація контролю за дотриманням вимог нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують освітню, наукову та науково-методичну діяльність.

   До функцій Науково-методичної ради Університету належать:

- вивчення, аналіз стану науково-методичної роботи, контроль якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті, розробка рекомендацій щодо їх удосконалення;

- вивчення, аналіз, узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду науково-методичної роботи, розробка рекомендацій щодо його практичного впровадження в Університеті;

- експертиза освітніх програм, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, програм практичної підготовки, програм курсів підвищення кваліфікації; аналіз результатів впровадження освітніх програм (якість підготовки фахівців, затребуваність освітніх програм тощо);

- координація науково-методичної роботи на факультетах (відповідно до планів роботи Науково-методичних рад факультетів та заслуховуванння звітів Науково-методичних рад факультетів);

- розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітнього процесу: проведення аудиторних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти, форм та методів поточного і підсумкового контролю результатів навчання;

- аналіз організації та результатів проведення навчальної, педагогічної і виробничої та інших практик студентів, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;

- експертиза рукописів монографій, наукових видань, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, іншого методичного забезпечення, збірників наукових праць, наукових журналів, матеріалів конференцій тощо для подальшого розгляду їх на засіданні Вченої ради Університету;

- підготовка рекомендацій до університетського плану видань наукової та науково-методичної літератури;

- експертиза дисертаційної тематики;

- розгляд питань організації конкурсів науково-методичних праць;

- аналіз змісту нових нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань підготовки фахівців, розробка пропозицій щодо їх впровадження в Університеті; обговорення проектів нових нормативно- правових документів і формування пропозицій щодо їх вдосконалення;

- розробка нормативно-правових документів Університету з питань науково-методичної роботи та організація їх реалізації;

- організація і проведення університетських науково-методичних семінарів, круглих столів, конференцій з питань науково-методичної роботи та методичного забезпечення освітнього процесу, обміну досвіду методичної роботи кафедр, факультетів;

- створення робочих груп для вивчення стану організації освітнього процесу, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на факультетах, внесення пропозицій і проектів рішень щодо їх покращення;

 - створення тимчасових робочих комісій і груп для вивчення актуальних проблем навчально-виховного процесу та внесення пропозицій, проектів рішень щодо удосконалення його науково-методичного забезпечення.

 До повноважень Науково-методичної ради Університету належать:

- надсилання запитів керівникам структурних підрозділів, науково-педагогічних працівникам і отримання від них необхідної інформації;

- залучення науково-педагогічних працівників до рецензування рукописів наукової і науково-методичної літератури;

- залучення науково-педагогічних працівників до підготовки питань, що виносяться на розгляд Науково-методичної ради, і запрошувати їх на засідання Науково-методичної ради;

- розповсюдження прийнятих Науково-методичною радою ухвал, інструкцій та інших документів;

- підготовка проектів наказів і розпоряджень, що перебувають у компетенції Науково-методичної ради;

- контроль за виконанням рішень, ухвалених на засіданнях Науково-методичної ради, дотримання установлених термінів та якості виконання.

 

 Склад Науково-методичної ради університету у 2021-2022 н.р.:

Президія Науково-методичної ради Університету:


1
.1. Вернидуб Роман Михайлович – доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи – голова ради;
1.2. Торбін Григорій Мирославович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи – заступник голови ради;
1.3. Кивлюк Ольга Петрівна – доктор філософських наук, професор кафедри UNESCO – член президії;
1.4. Панченко Леся Миколаївна – кандидат філософських наук, професор, вчений секретар університету – член президії;
1.5. Синьов Віктор Миколайович – академік НАПН України, заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти – член президії;
1.6. Маркусь Ірина Сергіївна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної освіти, креслення та комп'ютерної графіки інженерно-педагогічного факультету, начальник навчально-методичного центру – член президії;
1.7. Казакевич Ольга Михайлівна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та філософії історії історико-філософського факультету – вчений секретар ради.
 

Члени Науково-методичної ради Університету:


1.8. Векуа Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка;
1.9. Вітченко Анастасія Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології;
1.10. Толмачова Валентина Сергіївна – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії факультету природничо-географічної освіти та екології;
1.11. Вольнова Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації, заступник декана з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва факультету психології;
1.12. Горлачов Олександр Сергійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти;
1.13. Гуральник Наталія Павлівна – відмінник освіти України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконання факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського;
1.14. Григоренко Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, начальник відділу ліцензування та акредитації;
1.15. Зазимко Наталія Михайлівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки;
1.16. Корх-Черба Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я;
1.17. Субіна Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи інженерно-педагогічного факультету;
1.18. Требенко Оксана Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, заступник декана з наукової та науково-методичної роботи факультету математики, інформатики та фізики;
1.19. Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної політики соціально-правового факультету;
1.20. Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання, заступник декана з навчально-методичної роботи педагогічного факультету;
1.21. Яценко Олена Дмитрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності, заступник декана з навчально-методичної роботи історико-філософського факультету;
1.22. Бульчик Катерина Олексіївна – голова Студентського парламенту університету.

Секції при Науково-методичній раді університету:

- Секція академічного розвитку та удосконалення освітніх програм
- Секція модернізації змісту освіти
- Секція моніторингу якості освіти
- Секція інноваційних технологій освітньої діяльності