Print

Науково-методична рада

Written by Микитенко Павло. Posted in Науково-методична рада

Науково-методична рада університету:

Науково-методична рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова є дорадчим органом, cклад якої формується із штатних представників професорсько-викладацького складу із значним досвідом роботи в науковій та освітній сферах на основі пропозицій структурних підрозділів університету та студентських самоврядних організацій і затверджується наказом ректора Університету терміном на 1 рік.

Основними завданнями Науково-методичної ради є:

- вивчення, аналіз, узагальнення досвіду науково-методичної роботи, розробка рекомендацій щодо її удосконалення;

- координація освітньої та науково-методичної роботи на факультетах;

- організація контролю за дотриманням вимог нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують освітню, наукову та науково-методичну діяльність.

   До функцій Науково-методичної ради Університету належать:

- вивчення, аналіз стану науково-методичної роботи, контроль якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті, розробка рекомендацій щодо їх удосконалення;

- вивчення, аналіз, узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду науково-методичної роботи, розробка рекомендацій щодо його практичного впровадження в Університеті;

- експертиза освітніх програм, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, програм практичної підготовки, програм курсів підвищення кваліфікації; аналіз результатів впровадження освітніх програм (якість підготовки фахівців, затребуваність освітніх програм тощо);

- координація науково-методичної роботи на факультетах (відповідно до планів роботи Науково-методичних рад факультетів та заслуховуванння звітів Науково-методичних рад факультетів);

- розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітнього процесу: проведення аудиторних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти, форм та методів поточного і підсумкового контролю результатів навчання;

- аналіз організації та результатів проведення навчальної, педагогічної і виробничої та інших практик студентів, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;

- експертиза рукописів монографій, наукових видань, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, іншого методичного забезпечення, збірників наукових праць, наукових журналів, матеріалів конференцій тощо для подальшого розгляду їх на засіданні Вченої ради Університету;

- підготовка рекомендацій до університетського плану видань наукової та науково-методичної літератури;

- експертиза дисертаційної тематики;

- розгляд питань організації конкурсів науково-методичних праць;

- аналіз змісту нових нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань підготовки фахівців, розробка пропозицій щодо їх впровадження в Університеті; обговорення проектів нових нормативно- правових документів і формування пропозицій щодо їх вдосконалення;

- розробка нормативно-правових документів Університету з питань науково-методичної роботи та організація їх реалізації;

- організація і проведення університетських науково-методичних семінарів, круглих столів, конференцій з питань науково-методичної роботи та методичного забезпечення освітнього процесу, обміну досвіду методичної роботи кафедр, факультетів;

- створення робочих груп для вивчення стану організації освітнього процесу, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на факультетах, внесення пропозицій і проектів рішень щодо їх покращення;

 - створення тимчасових робочих комісій і груп для вивчення актуальних проблем навчально-виховного процесу та внесення пропозицій, проектів рішень щодо удосконалення його науково-методичного забезпечення.

 До повноважень Науково-методичної ради Університету належать:

- надсилання запитів керівникам структурних підрозділів, науково-педагогічних працівникам і отримання від них необхідної інформації;

- залучення науково-педагогічних працівників до рецензування рукописів наукової і науково-методичної літератури;

- залучення науково-педагогічних працівників до підготовки питань, що виносяться на розгляд Науково-методичної ради, і запрошувати їх на засідання Науково-методичної ради;

- розповсюдження прийнятих Науково-методичною радою ухвал, інструкцій та інших документів;

- підготовка проектів наказів і розпоряджень, що перебувають у компетенції Науково-методичної ради;

- контроль за виконанням рішень, ухвалених на засіданнях Науково-методичної ради, дотримання установлених термінів та якості виконання.

 Склад Науково-методичної ради університету у 2020-2021 н.р.:

Президія Науково-методичної ради Університету:

1.1. Вернидуб Роман Михайлович – доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи – голова ради;

1.2.  Торбін Григорій Мирославович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи – заступник голови ради;

1.3. Кивлюк Ольга Петрівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри методології науки і міжнародної освіти факультету менеджменту освіти та науки – заступник голови ради;

1.4. Панченко Леся Миколаївна – кандидат філософських наук, професор, вчений секретар університету – член президії;

1.5.  Синьов Віктор Миколайович – академік НАПН України, заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти – член президії;

1.6. Маркусь Ірина Сергіївна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки інженерно-педагогічного факультету, начальник навчально-методичного центру – член президії;

1.7.  Казакевич Ольга Михайлівна – доктор історичних наук, доцент кафедри історії та філософії історії факультету філософії та суспільствознавства – вчений секретар ради.

Члени Науково-методичної ради Університету:

1.8. Векуа Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка;

1.9.  Вітченко Анастасія Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології;

1.10.  Волошина Наталія Олексіївна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології факультету природничо-географічної освіти та екології;

1.11. Вольнова Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації, заступник декана з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва факультету психології;

1.12. Голіяд Ірина Семенівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики кафедри технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, заступник декана з навчально-методичної роботи інженерно-педагогічного факультету;

1.13. Горлачов Олександр Сергійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та судропсихології імені М. Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти;

1.14. Гуральник Наталія Павлівна – відмінник освіти України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконання факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського;

1.15.  Григоренко Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, начальник відділу ліцензування та акредитації;

1.16.  Дмитренко Степан Петрович – кандидат політичних наук, професор кафедри публічного управління та міжнародних відносин факультету політології та права;

1.17.  Коляда Ігор Анатолійович – заслужений працівник освіти України доктор історичних наук, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного факультету;

1.18. Корх-Черба Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту факультету фізичного виховання, спорту і здоровя;

1.19.  Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії факультету філософії та суспільствознавства;

1.20.  Підгорна Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій та програмування факультету інформатики;

1.21.  Требенко Оксана Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, заступник декана з наукової та науково-методичної роботи фізико-математичного факультету;

1.22. Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної політики факультету соціально-економічної освіти;

1.23. Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету педагогіки і психології;

1.24. Яценко Олена Дмитрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри методології науки і міжнародної освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету менеджменту освіти та науки;

1.25.  Коваль Ірена Віталіївна – голова Студентського парламенту університету.

 

Секції при Науково-методичній раді університету:

- Секція академічного розвитку та удосконалення освітніх програм
- Секція модернізації змісту освіти
- Секція моніторингу якості освіти
- Секція інноваційних технологій освітньої діяльності