Print

Думка студентів ОП "Менеджмент соціокультурної діяльності"

Опитування студентів освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності" засвідчило, що 6% опитаних студентів навчалися за кодоном, 10% брали участь у програмах академічної мобільності.  На запитання «Чи реалізована можливість індивідуальної освітньої траєкторії на Вашій освітній програмі?» отримали такий розподіл відповідей: 40% - «швидше так, ніж ні», 22% - «важко відповісти», 20% - «так». Частина студентів ознайомлена з процедурою повторного проходження та оскарження контрольних заходів. Більше половини студентів, які взяли участь в опитуванні про академічну доброчесність дізналися від викладачів під час занять. 82 % студентів відповіли, що знають куди можна звертатися у випадку виникнення конфліктних ситуацій.

Print

Засідання Науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова

20 жовтня 2020 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Голова Науково-методичної ради Університету, проректор з навчально-методичної роботи професор Р.М. Вернидуб актуалізував напрями роботи ради у 2020-2021 навчальному році. На засіданні було затверджено План роботи Науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова та персональний склад чотирьох методичних секцій, які функціонують при Науково-методичній раді Університету. Також на засіданні обговорювалося питання "Про особливості підготовки освітніх програм у світлі акредитаційних вимог". Завідувач організаційно-методичного відділу Навчально-методичного центру професор В.В. Волошина наголосила на необхідності підготовки якісних освітніх програм, важливості дотримання усіх вимог під час підготовки освітніх програм, необхідності керуватися підготовленим робочою групою і затвердженим на Вченій раді у червні 2020 року "Положенням про освітні програми та навчальні плани в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова". Професор О.П. Патинок поділилася досвідом підготовки до проходження процедури акредитації освітньої програми "Соціальне інспектування". Начальник відділу ліцензування та акредитації доцент І.В. Григоренко ознайомила членів Науково-методичної ради з результатами акредитацій освітніх програм за попередній період і повідомила про плани підготовки курсів для гарантів освітніх програм, з метою їх ознайомлення з особливостями проходження акредитаційних процедур. Традиційно на засіданні було обговорено наукові і навчально-методичні праці  науково-педагогічних працівників університету подані на розгляд до Науково-методичної ради Університету. Проректор з наукової роботи професор Г.М. Торбін наголосив на важливості підготовки навчальних програм курсів підвищення кваліфікації вчителів. Окрім того на засіданні обговорювалося питання академічної доброчесності й роботи членів комісій з академічної етики факультетів. Професор Г.М. Торбін звернув увагу членів ради на те, що на вересневій Вченій раді було затверджено "Положення про академічну доброчесність в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова", та на необхідності проведення популяризаційних заходів серед здобувачів освіти щодо питань дотримання академічної доброчесності.

Print

Опитування роботодавців щодо якості ОП "Міжнародний туризм"

Результати опитування роботодавців щодо якості та затребуваності ОП "Міжнародний туризм" на ринку праці засвідчили наступне: переважна більшість, а саме 75 % респондентів вважають, що освітня програма "Міжнародний туризм" відповідає вимогам ринку праці; 100 % роботодавців погодилися з тим, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчалися за освітньою програмою «Міжнародний туризм». Рекомендації роботодавців щодо освітньої програми "Міжнародний туризм":   включити до програми дисципліни економічного напряму та посилити практичну складову.

Print

Опитування випускників ОП "Міжнародний туризм"

Переважна більшість випускників освітньої програми "Міжнародний туризм", які взяли участь в опитуванні, впевнені, що зможуть знайти роботу за спеціальністю, а частина з них уже працює за отриманим фахом в туристистичних фірмах міста Києва. Практичну орієнтованість ОП "Міжнародний туризм" 60 % випускників вважають достатньою. Для того щоб отримати роботу, 80 % опитаних не потребували додаткового навчання. На думку окремих випускників, кожна дисципліна, яка вивчалася на освітній програмі, дала свій внесок у освіту, й тому жодну з них не доцільно виключати з ОП.

Print

Опитування студентів ОП "Міжнародний туризм"

Проведене Центром моніторингу якості освіти опитування студентів освітнього рівня МАГІСТР ОП "Міжнародний туризм" засвідчило, що на думку 80 % опитаних студентів дисципліни, які вони вичають на освітній програмі відповідають потребам практики. На запитання "Чи обираєте Ви дисципліни за власним вибором?" 100 % опитаних відповіли "так".  60% студентів погодилось з тим, що на ОП реалізована можливість індивідуальної освітньої траєкторії, а 40 % відповіло "швидше так, ніж ні". На запитання "Чи задовольняє Вас освітнє середовище, матеріально-технічне забезпечення на Вашій освітній програмі?" 60% відповіло так, а 40% "швидше так, ніж ні". Жоден із респондентів не стикався під час навчання в Університететі з фактами корупції. Загальний досвід навчання в Університеті на ОП "Міжнародний туризм" 60% студентів оцінило на 10 балів "дуже добре". 

 

Print

Думка студентів ОП "Позашкільна освіта"

Проведене опитування студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня  магістр ОП "Позашкільна освіта" засвідчило, що 58,8 % опитаних студентів планує працювати у сфері відповідно до обраного освітнього ступеня магістра, 20,6 % - "швидше так, ніж ні".  Понад 50 % уже працює за спеціальністю. Якість викладання дисциплін на ОП "Позашкільна освіта" студенти переважно оцінили на 10 балів "дуже добре". Понад 90 % опитаних погодились, що під час навчання використовувались різні форми проведення занять, а 94 %, що система і критерії оцінювання дисциплін були прозорими і об'єктивними із застосуванням різних форм контролю. Більшість вважає, що дисципліни, які вивчаються на ОП "Позашкільна освіта" відповідають потребам практики (61,8 % -  "повністю відповідають", 26,5 % - "скоріше відповідають, ніж не відповідають"). Студенти надають перевагу змішаній формі навчання - 58,8 %, а 26,5 % - дистанційній формі навчання.