Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП «Образотворче мистецтво»

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою образотворчого мистецтва було проведено опитування серед здобувачів і здобувачок освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, роботодавців щодо якості ОПП «Образотворче мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Результати опитування засвідчили, що переважна більшість здобувачів освіти високо оцінює загальний досвід навчання в університеті, рівень інформаційної, консультативної, соціальної, освітньої, організаційної підтримки, якість викладання  освітніх компонентів на освітній програмі «Образотворче мистецтво»,  ознайомлені з процедурою вибору дисциплін. 100% випускників спеціальності відповіли, що вважають рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, достатнім для подальшого кар’єрного зростання, як і достатньою практичну орієнтованість програми. Випускники планують працювати за отриманою в університеті спеціальністю (90,9%) або за спорідненою (9,1%). Роботодавці якість підготовки фахівців у НПУ імені М.П. Драгоманова на ОПП «Образотворче мистецтво» переважно оцінили як високу або достатню. На думку роботодавців (100%) сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчалися за освітньою програмою  «Образотворче мистецтво». З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням:  https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/367-rez-oput-om-or-bakalavr

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП "Видавнича справа і редагування"

     Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою журналістики факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка в першому семестрі 2022-2023 навчального року було проведено опитування серед учасників освітнього процесу щодо якості ОПП «Видавнича справа та редагування» ОР Бакалавр. Результати опитувань засвідчили, що переважно здобувачі освіти задоволені рівнем освітньої, організаційної, інформаційної, соціальної, консультаційної підтримки студентів на факультеті під час навчання стану та відчувають підтримку професорсько-викладацького складу в період воєнного стану. Здобувачі та здобувачки освіти висловилися щодо того, які форми студентської наукової роботи вони вважають найбільш ефективними. За кількістю голосів найвище оцінені «написання наукових статей, оглядів, рецензій, тез та їхня публікація», «участь у наукових конференціях».

       91,2 % опитаних науково-педагогічних працівників організацію освітнього процесу в Університеті за 10-бальною шкалою оцінили високим балом, від 7 до 10 балів. Загалом вони відзначили, що навчальний план містить всі необхідні компоненти, освітня програма збалансована, в ній збільшено кількість дисциплін, які формують фахові компетентності за спеціальністю 061 «Журналістика», загалом вонавідповідає освітнім і ринковим запитам.

100 % консультантів на ринку праці/роботодавців, які взяли участь в опитуванні вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчалися за освітньою програмою «Видавнича справа та редагування». А рецензована програма була дуже високо оцінена (50% надали оцінку 9 балів, 50% - 10 балів).  З результатами опитування можна ознайомитись за покликанням: https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/365-zvit-oput-vs-2022

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОП "Соціальні комунікації та PR-технології"

Результати проведеного у 2022 році опитування здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, випускників і роботодавців щодо  якості освітньої прорами "Соціальні комунікації та PR-технології"  другого магістерського рівня вищої освіти засвідчили, що учасники освітнього процесу загалом високо оцінюють якість підготовки фахівців на зазначеній ОП та відзначають відповідність ОП потребам  сучасного ринку праці. Більшість опитаних здобувачів освіти повністю задоволені рівнем організаційної, інформаційної, соціальної, консультаційної підтримки студентів на факультеті  та якістю дистанційного  навчання у період воєнного стану.

З результатами опитувань можна ознайомитись за покликанням: https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/363-rez-oput-2022-sk 

 

Print

Опитування випускників соціально-правового факультету

         У 2022 році Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою соціальної освіти та соціальної роботи соціально-правового факультету було проведено опитування випускників.

Результати опитування засвідчили, що випускники соціально-правового факультету високо оцінюють рівень теоретичної і практичної підготовки, якість здобутої під час навчання в Університеті. Також високо було оцінено рівень організації соціально-виховної роботи оцінили (за п'ятибальною шкалою (де 5 це найвищий бал) на “5”- 93,3%). За спеціальністю працюють майже 70% опитаних випускників. 53,3% респонденток мали підтримку університету у пошуку першого місця роботи. 100% випускниць вважають себе конкурентноздатними. Головні здобуті під час навчання якості, які знадобилися для особистісної реалізації, випускниці назвали такі: уміння знаходити спільну мову з людьми, стресостійкість, комунікабельнісь, цілеспрямованість, професійність, системність, вміння працювати з матеріалом, структурність, систематичне самонавчання тощо. Результати опитування розміщено за посиланням: https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/361-zvit-oput-vypusrnukiv-spf-2022

Print

Ректорські контрольні роботи

Відповідно до наказу  ректора  від 28  вересня  2022 р. № 250  "Про проведення ректорських контрольних робіт у 2022-2023 н.р.", з метою моніторингу якості навчального процесу ре

кторські контрольні роботи заплановано провести зі здобувачами освіти 2,3,4 курсів першого (бакалаврського), 2 курсу другого (магістерського), 2,3 курсу третього (доктора філософії) рівнів вищої освіти денної форми навчання з двох навчальних дисциплін (одна дисципліна з циклу загальної підготовки, друга – з циклу професійної підготовки)  з 07 по 30 листопада  2022 року в наступних структурних підрозділах:   

Факультет іноземної філології;

Історико-філософський факультет;

Педагогічний факультет;

Факультет природничо-географічної освіти та екології;

Факультет психології;

Факультет української філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка.

 

Print

Опитування першокурсників соціально-правового факультету

 

У 2022 році  на початку І семестру 2022-2023 навчального року Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою соціальної освіти та соціальної роботи соціально-правового факультету було проведено опитування серед студентів першого курсу зметою визначення адаптації респондентів до студентського життя. Результати опитування засвідчили, що загалом студенти першого курсу  задоволені (95,7%) організацією дистанційного навчання. Однією із основних причин, які виникають під час дистанційного навчання здобувачі і здобувачки освіти зазначили «відсутність постійного доступу до мережі Інтернет». Студенти (81,8%) зазначили, що викладачі кафедри соціальної освіти та соціальної роботи допомагають адаптації до умов навчання в ЗВО. Респонденти хотіли б брати участь у таких формах позанавчальної роботи як: участь у фестивалях, конференціях, вебінарах, курсах, спортивних секціях, а також займатися волонтерською діяльністю. Результати опитування розміщено за посиланням: https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/359-zvit-po-oput-pershokursnukiv-spf-2022-2023