Print

Опитування учасників освітнього процесу ОП Позашкільна освіта

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою позашкільної освіти інженерно-педагогічного факультету було проведено опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОП "Позашкільна освіта". Результати опитування зддобувачів освіти засвідчили, що в умовах воєнного стану студенти переважно мають доступ до різних інформаційних ресурсів для забезпечення онлайн-навчання. Серед труднощів, які виникають під час навчання зазначено відсутність постійного доступу до мережі Інтернет. За результатами опитування, 94% здобувачів відповіли, що їх задовольняє освітнє середовище, матеріальнотехнічне забезпечення на освітній програмі "Позашкільна освіта". Здобувачі вищої освіти, високо оцінюють рівень інформаційної підтримки (96%), консультатвної підтримки (89%), соціальної підтримки (84%) на освітній програмі. На думку 100% роботодавців, які взяли участь в опитуванні освітня  програма "Позашкільна освіта" відповідає вимогам ринку праці. За результатами опитування понад 94% науково-педагогічних працівників враховують думку здобувачів вищої освіти, обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи з ними. На думку викладачів (58,8%) під час змішаного/дистанційного навчання якість навчання залишилася на тому рівні на якому була. 

 

Print

Експертна конкурсна комісія з розгляду навчальних програм

Відповідно до наказу ректора від 06 червня 2022 року № 112 при Науково-методичній раді Університету було створено експертну комісію з розгляду та аналізу проєктів навчальних програм. Упродовж 15-19 серпня 2022 року комісія провела  засідання розглянувши подані на конкурс навчальні програми. Всього на конкурс було подано 54 програми (42 програми для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти та 12 програм для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з 19 навчальних освітніх компонентів. За результатами роботи експертної комісії було рекомендовано навчальні програми загальних освітніх компонентів, підготовлено загальні рекомендації щодо удосконалення навчальних програм.

Print

Увага! Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів

 

Відповідно до наказу від 06 червня №113 "Про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова за 2021/2022 н. р." необхідно ввести дані до автоматизованої системи рейтингового оцінювання навчально-виховної, наукової діяльності, викладачами кафедр університету до 20 червня 2022 р. 


 

Print

Засідання Науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова 24 травня 2022 року

24 травня 2022 року відбулося засідання Науково-методичної ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Голова науково-методичної ради Університету, проректор з навчально-методичної роботи, професор Р.М. Вернидуб звернув увагу на те, що сформований порядок денний не зовсім відповідає плану роботи НМР Університету, оскільки питання і виклики, які виникають у період дії воєнного стану потребують дуже оперативного розгляду. Засідання НМР Університету відбулося у розширеному форматі за участі заступників деканів з навчально-методичної роботи. На засіданні було зосереджена увага на шляхах вирішення актуальних питань і реалізації заходів, які дозволять на належному рівні організувати освітню діяльність  Університету в 2022-2023 навчальному році. Проф. Р.М. Вернидуб наголосив на необхідності вироблення і пошуку механізмів консолідації. Серед рішень прийнятих на засіданні Науково-методичної ради Університету: здійснити перегляд планів освітніх програм підготовки фахівців освітніх рівнів бакалавр та магістр, розглянути можливість інтеграції дисциплін, укрупнення академічних груп тощо.

Начальник відділу акредитації та ліцензування доцент І.В. Григоренко  поінформувала про результати акредитації освітніх програм Університету, які реалізовувались у другому семестрі. 2021-2022 навчального року. І.В. Григоренко наголосила на необхідності і врахуванні особливостей формування переліку освітніх програм, які потребують проходження процедури акредитації в наступному навчальному році. На засіданні було розглянуто наукові і навчально-методичні матеріали викладачів і співробітників Університету та «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова».

Print

Опитування щодо профорієнтаційної діяльності

У лютому 2022 року Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування серед  здобувачів і здобувачок освіти НПУ імені М.П. Драгоманова для визначення якості профорієнтаційної діяльності Університету. В опитуванні взяли участь 651 респондент (85,8% - жіночої статі та 14,2 % - чоловічої статі) першого освітнього рівня Бакалавр 1-4 курсів та другого освітнього рівня Магістр 1-2 року навчання.

Результати опитування засвідчили, що  вибір для здобуття вищої освіти НПУ імені М.П. Драгоманова був зумовлений зацікавленням майбутньою професією для 63,3% опитаних здобувачів освіти. На вибір закладу вищої освіти також впливали поради батьків,  вчителів, друзів та організована представниками університету профорієнтаційна робота у закладах загальної середньої освіти. Про НПУ імені М.П. Драгоманова  32,5% респондентів дізналися з офіційного сайту НПУ ім. М.П. Драгоманова, 24,7% - від знайомих друзів і по 15,1% - від батьків, 14 % -  з соціальних мереж, 7,3 % - від учителів. 

Print

Засідання Науково-методичної ради Університету 17 лютого 2022 року

17 лютого 2022 року відбулося засідання Науково-методичної ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Голова НМР Університету, проректор з навчально-методичної роботи, професор Р.М. Вернидуб наголосив на актуальності питань порядку денного. На засіданні було обговорено перелік вибіркових дисциплін, запропонованих науково-педагогічними працівниками для включення до загальноуніверситетського каталогу, наукові і навчально-методичні матеріали викладачів і співробітників Університету, подані до розглядуа також проєкти:

  • Положення про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова https://monitoring.npu.edu.ua/images/Proekt%20Pol.%20pro%20obrannia%20za%20konkursom.pdf
  • Положення про навчально-методичне забезпечення дисципліни в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова
  • Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П. Драгоманова

На засіданні також розглядали питання щодо необхідності внесення змін до «Положення про дуальну освіту в НПУ імені М.П. Драгоманова» розробленого у 2019 року. Доц. О.О. Требенко зауважила, що у зв’язку зі змінами у законодавстві про вищу освіту, прийнятими після 2019 року, є потреба внесення змін до діючого Положення, адже дуальна освіта – це важливий інструмент підвищення якості освіти, який дозволяє покращити конкурентоспроможність здобувачів освіти, посилити роль роботодавців в освітньому процесі.

У доповіді «Про міжнародну академічну мобільність викладачів та здобувачів освіти Університету» начальник відділу міжнародних зв’язків, доц. Т.В. Матусевич наголосила на тому, що міжнародна академічна мобільність є важливою складовою забезпечення якості вищої освіти, яка в Університеті представлена різними видами і формами. Вона реалізується відповідно до «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НПУ імені М.П. Драгоманова». У доповіді також було окреслено перспективи співпраці в рамках програм студентських обмінів та академічної мобільності, поінформовано про заходи академічної мобільності, в яких беруть участь здобувачі освіти й викладачі Університету, та звернено увагу на перешкоди, які виникають під час  їх реалізації.