Print

Думка роботодавців щодо якості ОП "Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю"

У I семестрі 2020-2021 навчального року було проведено опитування роботодавців щодо якості освітньої програми "Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю".  Результати опитування засвідчили зацікавленість усіх опитаних роботодавців у прийомі на роботу випускників освітньої програми «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю. Серед висловлених роботодавцями побажань щодо покращення освітньої програми були пропозиції введення нових освітніх компонентів, відведення більшої ваги на практичну підготовку здобувачів освіти, більше уваги приділяти професійному рівню володіння різними технологіями вирішення соціальних проблем тощо.      

                                                                                                                                                                   

Print

Думка випускників щодо якості ОП "Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю"

Центром моніторингу якості освіти було проведено анкетування випускників (2018 р., 2018-2019 р.р., 2019 р., 2020 р.) освітньої програми «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю»В цілому в опитуванні взяли участь 13 осіб. Усі опитані випускники  вважають рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, достатнім для їхнього подальшого кар’єрного зростання. На запитання «Чи плануєте Ви працювати за спеціальністю, яку отримали в університеті?» відповіді розподілилися таким чином: 46,2% випускників планують працювати за спеціальністю, яку отримали в університеті, 38,3% - планують працювати за спорідненою спеціальністю. Практичну орієнтованість освітньої програми "Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю"  переважна більшість випускників вважають  достатньою (92,3 %).

Print

Семінари щодо удосконалення освітніх програм

Упродовж першого тижня лютого 2021 року відбулися методичні семінари (вебінари) щодо удосконалення освітніх програм під керівництвом проректора з навчально-методичної роботи проф. Р.М. Вернидуба згідно визначеного графіку. На семінарах за участі деканів факультетів та гарантів освітніх програм було обговорено питання оптимізації та удосконалення освітніх програм, за якими реалізується підготовка здобувачів вищої освіти в університеті. Начальник відділу ліцензування та акредитації доц. І.В. Григоренко окреслила вимоги Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм, звернула увагу на необхідність переоформлення ліцензії за усіма спеціальностями відповідно до чинних вимог. Начальник організаційно-методичного відділу проф. В.В. Волошина надала методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм, звернула увагу на загальні вимоги до формування ОП, вимоги до змісту, структури та оформлення ОП і навчальних планів тощо. Директор Центру моніторингу якості освіти проф. О.М. Казакевич поінформувала про ті, основні зауваження та рекомендації, які надавали члени експертних груп за час проходження акредитаційних справ в університеті, а також узагальнені результати опитувань учасників освітнього процесу різних ОП, з метою їх врахування під час роботи над удосконаленням освітніх програм.

Print

Якість викладання навчальних дисциплін на ОП "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії "

У першому семестрі 2020-2021 року було проведено анкетування щодо якості викладання навчальних дисциплін з кожної дисципліни серед студентів 1-4 курсів денної форми навчання історичного факультету ОР Бакалавр ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Перелік запитань включених до анкети було сформовано на базі розробленого анкетування Центром моніторингу якості освіти. Всього участь у опитуванні взяли 58 студентів.

Результати опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін на ОП "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" проведеного Центром моніторингу якості освіти у першому семестрі 2020-2021 навчального року серед студентів історичного факультету 1-4 курсів зазначеної освіченої програми засвідчили наступне: 1) середнє значення оцінки якості викладання навчальних дисциплін (оцінювання здійснювалося від 1 до 5 балів, де 5 – дуже добре (повністю погоджуюсь)) на 1 курсі на ОП складає 4,25; на 2 курсі - 4,51; на 3 курсі на ОП = 4,34; на 4 курсі - 4,4; 2) вивчення усіх запропонованих дисциплін студенти вважають корисним для досягнення цілей освітньої програми. Висловлені побажання студентів щодо удосконалення організації освітнього процесу на ОП стосувалися, зокрема, практичної підготовки. Результати опитування рекомендовано проаналізувати на засіданні кафедри міжнародних та регіональних студій з метою врахування думки студентів. Особливу увагу потрібно звернути на організацію і проведення практик на ОП; можливість забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії студентів; організацію науково-дослідної роботи тощо.

Print

Засідання Науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова

26 січня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. На засіданні обговорювали питання "Про методичне забезпечення змішаного навчання на освітній програмі “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.  Завідувач кафедри міжнародних та регіональних студій історичного факультету професор Т. А. Стоян поділилася досвідом організації змішаного навчання студентів на зазначеній освітній програмі. Зокрема Тетяна Андріївна Стоян наголосила, на тому що основою ефективного застосування змішаного навчання є ґрунтовна методична підготовка кожної дисципліни, проектування сценарію навчання як послідовності дій та досвіду, що його здобувач отримає впродовж курсу, деталізована підготовка й організація не лише аудиторних занять, а насамперед самостійної роботи студентів. Декан історичного факультету професор Т.В. Мелещенко звернула увагу на переваги такої форми організації навчального процесу, але водночас відзначила і ті основні проблеми, які виникають під час її реалізації. На засіданні також обговорювали питання "Про заходи щодо розвитку програм курсів підвищення кваліфікації викладачів та їх реалізацію" . Директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти факультету менеджменту освіти та науки професор В.П. Сергієнко поінформував про особливості навчальних програм курсів підвищення квалифікації викладачів. Кожна з програм передбачає інваріантну частину (складається з очних сесій 90 год. та самостійної роботи з дістанційною підтримкою 30 год.  і охоплює професійні навчальні модулі) та варіативну частину (передбачає вільний вибір модулів в очному, очно-дистанційному або дистанційному форматах з урахуванням індивідуальних потреб викладачів загальною кількістю 60 год.). У процесі обговорення питання  також окреслили необхідність впровадження нових актуальних курсів підвищення кваліфікації викладачів. Під час засідання обговорювали проєкти  положень та  наукові і навчально-методичні матеріали викладачів і співробітників університету подані до розгляду. Зокрема розглянули проєкт "Положення про врегулювання конфліктів у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова".

Print

Результати РКР

Відповідно до наказу ректора від 30 жовтня 2020 року «Про проведення ректорських контрольних робіт у 2020-2021 н.р.», з метою моніторингу якості навчального процесу ректорські контрольні роботи були проведені зі студентами 2,3,4 курсів першого (бакалаврського) та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми навчання з двох навчальних дисциплін (одна дисципліна з циклу загальної підготовки, друга – з циклу професійної підготовки). Ректорські контрольні були проведені на кожній освітній програмі з використанням освітнього середовища «Moodle.npu.edu.ua» у листопаді-грудні  2020 року у таких підрозділах: інженерно-педагогічний факультет; історичний факультет; факультет менеджменту освіти та науки; факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського; факультет соціально-економічної освіти; факультет спеціальної та інклюзивної освіти; фізико-математичний факультет; факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я.

До написання ректорських контрольних робіт, які було проведено у першому семестрі 2020-2021 н. р.,  було залучено 1629 студентів денної форми навчання 173 академічних груп. Результати ректорських контрольних робіт, виходячи з теорії якості знань, засвідчили, що рівень залишкових знань студентів вищезазначених факультетів залучених до РКР відповідає вимогам.