Print

Засідання Науково-методичної ради Університету 20 грудня 2021 року

20 грудня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова.  На засіданні обговорювали питання формування переліку освітніх компонентів циклу загальної підготовки та каталогу вибіркових дисциплін. Керівник організаційно-методичного відділу Навчально-методичного центру професор В.В.  Волошина також акцентувала увагу на необхідності належного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Проректор з наукової роботи професор Г.М. Торбін  вказав на важливість дотримання засад академічної доброчесності  здобувачами освіти, необхідність продовження розробки нормативних документів, які регламентують питання пов’язані з академічною доброчесністю із залученням членів науково-методичних рад факультетів, голів комісій з академічної етики, науково-педагогічних працівників університету. Також було розглянуто наукові  і навчально-методичні матеріали викладачів і співробітників  (наукові часописи, навчальні посібники, методичні рекомендації, монографії, навчальні програми) та проєкти:

  • Положення про кафедру філософії НПУ імені М.П. Драгоманова
  • Положення про проходження атестації в НПУ імені М.П. Драгоманова для визначення здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України
  • Положення про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М.П. Драгоманова
  • Положення про формування вибіркової частини робочих навчальних планів НПУ імені М.П. Драгоманова
  • Положення про освітні програми та навчальні плани в НПУ імені М.П. Драгоманова (нова редакція)
  • Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М.П. Драгоманова (нова редакція)
Print

Ректорські контрольні роботи

Відповідно до наказу  ректора  від 21  жовтня  2021 р. № 387  "Про проведення ректорських контрольних робіт у 2021-2022 н.р.", з метою моніторингу якості навчального процесу ректорські контрольні роботи заплановано провести зі здобувачами освіти 2,3,4 курсів першого (бакалаврського), 2 курсу другого (магістерського), 2,3 курсу третього (доктора філософії) рівнів вищої освіти денної форми навчання з двох навчальних дисциплін (одна дисципліна з циклу загальної підготовки, друга – з циклу професійної підготовки)  з 8 по 30 листопада  2021 року в наступних структурних підрозділах:   інженерно-педагогічний факультет, соціально-правовий факультет, факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського, факультет математики, інформатики та фізики, факультет спеціальної та інклюзивної освіти, факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я.

Print

Моніторинг якості освітніх програм

З метою підвищення якості освітньої діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова за участі деканів факультетів, гарантів та членів груп забезпечення відповідних освітніх програм, представників освітніх підрозділів (Відділу ліцензування та акредитації, Навчально-методичного центру,  Центру моніторингу якості освіти, Відділу кадрів, Центру цифрових освітніх технологій) упродовж листопада  2021 року заплановано провести зустрічі щодо якості виконання освітніх програм, стану розробки електронних ресурсів для реалізації змішаного та дистанційного навчання. 1 та 2 листопада 2021 року відбулося обговорення освітньо-наукових програм Спеціальна освіта та Середня освіта(Музичне мистецтво) третього рівня вищої освіти доктор філософії за участі проректора з навчально-методичної роботи проф. Р.М. Вернидуба та проректора з наукової роботи  проф. Г.М. Торбіна, деканів факультету спеціальної та інклюзивної освіти проф. М.К. Шеремет та факультету мистецтв імені А. Авдієвського проф. В.І. Федоришина, гарантів ОНП проф. С.В. Федоренко та проф.  А.В. Козир, науково-педагогічних працівників факультетів та представників структурних підрозділів. 

Print

Засідання Науково-методичної ради Університету

26 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова. На засіданні голова НМР Університету, проректор з навчально-методичної роботи, професор Р.М. Вернидуб окреслив основні напрями роботи і  завдання, які необхідно реалізовувати з метою забезпечення належного рівня якості освітнього процесу в Університеті. Було затверджено план роботи Науково-методичної ради Університету та представників до чотирьох методичних секцій, які функціонують при НМР Університету. Начальник відділу ліцензування та акредитації І.В. Григоренко доповіла "Про оновлення ліцензійних вимог до провадження освітньої діяльності", звернула увагу на необхідності відповідності кадрового забезпечення на ОП. Начальник Навчально-методичного центру І.С. Маркусь наголосила на важливості своєчасного перегляду освітніх програм і навчальних планів відповідно до стандартів. На засіданні було обговорено наукові і навчально-методичні матеріали викладачів і співробітників Університету подані до розгляду. Також було обговорено проєкти  "Положення про підсумкову атестацію здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»" (https://monitoring.npu.edu.ua/images/Polozennia%20pro%20PA%20Fizuchna%20Terapia.pdf) та "Положення про порядок проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту ОСП(К)І для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»" (https://monitoring.npu.edu.ua/images/Polozennia%20pro%20OSKPI%20Fizychma%20Terapia.pdf), які на Науково-методичній раді було рекомендовано до затвердження Вченою радою Університету, з урахуванням зауважень від членів НМР Університету. 

 

Print

Опитування першокурсників соціально-правового факультету

У  початку І семестру 2021-2022 навчального року Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою соціальної освіти та соціальної роботи соціально-правового факультету було проведено опитування серед студентів першого курсу освітніх програм «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю», «Соціальний захист населення» з метою визначення адаптації респондентів до студентського життя. В опитуванні взяли участь 33 респондента.

З результатами опитування можна ознайомитись за покликанням: https://monitoring.npu.edu.ua/images/Zvit%20oput%20pershokursnukiv.pdf

Print

Зустріч зі студентами ОП Позашкільна освіта

20 вересня 2021 року відбулась інформаційна зустріч здобувачів освіти ОП «Позашкільна освіта» з співробітниками Центру моніторингу якості освіти. Директор ЦМЯО Ольга Казакевич та інженер-програміст Тетяна Онишко проінформували студентів про діяльність Центру, наголосили на важливості їхньої участі в опитуваннях здобувачів освіти, які організовує Центр, запросили студентів до співпраці у питаннях забезпечення якості освіти в НПУ імені М.П. Драгоманова.IMG-7 1