Print

Ректорські контрольні роботи

Відповідно до наказу ректора від 30 жовтня 2020 року «Про проведення ректорських контрольних робіт у 2020-2021 н.р.», з метою моніторингу якості навчального процесу ректорські контрольні роботи були проведені зі студентами 2,3,4 курсів першого (бакалаврського) та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми навчання з двох навчальних дисциплін (одна дисципліна з циклу загальної підготовки, друга – з циклу професійної підготовки). Ректорські контрольні були проведені на кожній освітній програмі з використанням освітнього середовища «Moodle.npu.edu.ua» у другому семестрі 2021 року у таких підрозділах: факультет іноземної філологіїфакультет інформатикифакультет педагогіки та психологіїфакультет політології та правафакультет природничо-географічної освіти та екологіїфакультет психології; факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка; факультет філософії та суспільствознавства.

До написання ректорських контрольних робіт, які було проведено у другому семестрі 2020-2021 н. р.,  було залучено 2554 студента денної форми навчання. Результати ректорських контрольних робіт, виходячи з теорії якості знань, засвідчили, що рівень залишкових знань студентів вищезазначених факультетів залучених до РКР відповідає вимогам. Упродовж навчально року до написання ректорських контрольних робіт було залучено 4183 здобувача вищої освіти.

Print

Увага! Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів

Відповідно до наказу № 183 від 04 червня 2021 року "Про рейтингове оцінювання діяльності
науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова за 2020/2021 н. р."  було оновлено критерії і показники, за якими здійснюється рейтингове  оцінювання  в Університеті. Внести дані до автоматизованої системи
рейтингового оцінювання навчально-методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної діяльності викладачам кафедр Університету необхідно до 17 червня 2021 р.

Print

Травневе засідання Науково-методичної ради Університету

20 травня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Проректор з навчально-методичної роботи професор Р.М. Вернидуб наголосив на важливості врахування усіх умов у яких реалізується сьогодні освітній процес в Університеті і здійсненні заходів спрямованих на поліпшення якості освіти.

У доповіді “Про особливості реалізації освітньо-наукової програми підготовки другого рівня магістрів «Теоретична та практична філософія» у світлі акредитаційних вимог” доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії факультету філософії та суспільствознавства проф. Н.Г. Мозгової та доктора філософських наук, професора, гаранта освітньо-наукової програми «Теоретична та практична філософія» проф. Т.П. Глушко було поінформовано про відповідність групи забезпечення ліцензійним вимогам, про методичне та інформаційне забезпечення на освітній програмі, співпрацю з зовнішніми стейкхолдерами, участь здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у програмах національної і міжнародної мобільності, про участь здобувачів освіти у зустрічах щодо правової підтримки та кар’єрного зростання та інші заходи, які реалізуються на ОНП.

На засіданні також розглядали питання “Про удосконалення системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова” . Директор Центру моніторингу якості освіти професор О. М. Казакевич наголосила, що сучасні тенденції розвитку вищої освіти, організації освітнього процесу в Університеті за змішаною і дистанційною формами навчання зумовили необхідність внесення актуальних змін до кожної групи критеріїв і показників, за якими формується рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів. Зібрані ЦМЯО пропозиції щодо удосконалення рейтингового оцінювання від науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Університету стосувалися лише окремих критеріїв і показників, які доцільно переглянути, уточнити, доповнити і після затвердження внести необхідні зміни в інформаційну систему самооцінювання освітньої діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (https://iasrating.npu.edu.ua/).

На засіданні було обговорено наукові і навчально-методичні матеріали викладачів і співробітників Університету подані до розгляду та проєкти “Положення про планування та облік основних видів роботи професорсько-викладацького складу НПУ імені М.П. Драгоманова”, “Порядку контролю якості знань студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова” і «Нормативи чисельності студентів, аспірантів, докторантів і слухачів, на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова».

Print

Конкурсний відбір членів Науково-методичної ради МОН України

Інформуємо, що Міністерство освіти і науки України оголошує прийом документів з 19 квітня по 14 травня 2021 року від претендентів до складу Науково-методичної ради у кількості 15 осіб. Склад Науково-методичної ради МОН України формується з представників держави, роботодавців та їх об’єднань, закладів вищої освіти всіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів на строк не більш ніж три роки з осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі щонайменше 10 років.

До складу Науково-методичної ради МОН не можуть входити керівники та заступники керівників закладів вищої освіти (наукових установ), члени галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та більше одного представника від закладу освіти (наукової установи).

Для участі в конкурсному відборі претендентам необхідно подати наступні документи: заяву; біографічну довідку (резюме); мотиваційний лист; завірені у встановленому порядку копії документів, що засвідчують наявність наукового ступеня або завірені копії документів, що засвідчують досвід фахової роботи в галузі не менш ніж 10 років.

Додаткова інформація на сайті Міністерства освіти і науки України: https://mon.gov.ua/ua/news/ogolosheno-konkursnij-vidbir-chleniv-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini

 

Print

Березневе засідання Науково-методичної ради університету

        23 березня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради університету. На засіданні розглядали питання Про забезпечення якості підготовки фахівців з спеціальності "Професійна освіта". Завідувач кафедри промислової інженерії та сервісу інженерно-педагогічного факультету проф. М.А. Пригодій  поінформував про академічну та професійну кваліфікацію викладачів, задіяних в реалізації освітньої програми спеціальності 015 Професійна освіта. Харчові технології, про стан методичного забезпечення на ОП. Зокрема, наголосив, що лабораторні та практичні заняття зі спеціальності 015 Професійна освіта. Харчові технології проходять на базі власної  навчально-наукової лабораторії технології харчування та організації готельно-ресторанного обслуговування, яка оснащена сучасним устаткуванням та обладнанням. Завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки теорії та методики професійної підготовки доктор педагогічних наук, професор Н.М. Титова поінформувала  про стан забезпечення якості освіти на освітній програмі Професійна освіта. Документознавство. Проф. Н.М. Титова зауважила, що підготовка здобувачів освіти даної освітньої програми сприятиме формуванню методології електронного врядування документознавства, розвитку мережевої форми навчання.

На засіданні розглядалося актуальне сьогодні питання Про середовище дистанційного навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  Директор Центру Цифрових освітніх технологій доцент М. А. Умрик  повідомила, що Центром здійснюється: навчання/консультування науково-педагогічних працівників Університету для підвищення рівня їх цифрової компетентності; розробка відеолекцій для організації освітнього процесу в дистанційному режимі; розгортання платформи EDX НПУ імені М.П. Драгоманова для створення викладачами масових онлайн курсів у форматі відеолекцій (mooc.npu.edu.ua); розгортання студії відеозапису НПУ імені М.П. Драгоманова тощо.

Також на засіданні було розглянуто наукові та науково-методичні праці викладачів университету подані на розгляд.

 

Print

Опитування учасників освітнього процесу ОП Туризм

Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування учасників освітнього процесу ОП "Туризм". Результати опитування студентів ОР Бакалавр денної і заочної форм навчання  щодо якості викладання навчальних дисциплін та якості організації освітнього процесу на ОП "Туризм" засвідчили: вивчення майже всіх запропонованих навчальних дисциплін студенти вважають корисним для досягнення цілей освітньої програми. Більшість опитаних студентів (51,4 %) відповіли, що надають перевагу змішаній формі навчання, а 48,6 % - дистанційній формі навчання. Переважно студенти погодились з тим, що система і критерії оцінювання дисциплін на ОП були прозорими і об'єктивними, з застосуванням різних форм контролю. Здобувачі освіти в цілому на належному рівні оцінили організацію та якість освітнього процесу на ОП “Туризм” (загальний досвід навчання на ОП 18,9% студентів оцінили на 10 балів («дуже добре»), а 27 % на 9 балів. Також досить високо значною частиною студентів було оцінено якість викладання на ОП, у тому числі змістовне наповнення, методи викладання, міждисциплінарні елементи у викладанні).

На думку опитаних роботодавців сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються на ОП "Туризм", а до освітніх компонентів ОП доцільно додати "Основи ділового туризму".