Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП "Філологія" ОР Доктор філософії

На факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Центром моніторингу якості освти було  проведено опитування серед здобувачів освіти, випускників, роботодавців та науково-педагогічних працівників (НПП) щодо якості ОНП "Філологія" ОР Доктор філософії. 

Якість викладання на освітній програмі (змістовне наповнення дисциплін, методи викладання та міждисциплінарні елементи у викладанні) здобувачі вищої освіти оцінили на високі бали. Під час воєнного стану рівень організаційної, інформаційної, освітньої, соціальної, консультаційної підтримки здобувачів освіти повністю (42,9%) або скоріше задовольняє (50%).

Рівень знань і компетенцій, отриманих в Університеті,  випускники, що навчалися за ОНП "Філологія" ОР Доктор філософії, вважають достатнім для подальшого кар’єрного зростання та високо оцінили досвід навчання щодо якості організації освітнього процесу.

На думку роботодавців ОНП "Філологія" третього рівня вищої освіти відповідає вимогам праці і сучасний ринок потребує такого фахівця. Рецензованій програмі надано високу загальну оцінку.

НПП в процесі викладацької та наукової роботи дотримуються принципів академічної доброчесності. З рекомендаціями і заходами, які необхідно реалізувати в Університеті з метою підвищення якості організації освітнього процесу можна ознайомитись, переглянувши Загальний звіт про опитування щодо ОНП "Філологія" ОР Доктор філософії

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОПП "Професійна освіта (Харчові технології)" ОР Бакалавр

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою інженерії та технології виробництва факультету технологій та дизайну провели опитування серед здобувачів освіти, випускників, роботодавців та науково-педагогічних працівників щодо якості ОПП "Професійна освіта (Харчові технології)" ОР Бакалавр. 

Результати опитування показали, що здобувачі освіти, в цілому, високо оцінили загальний досвід навчання і якість викладання дисциплін в Університеті на освітній програмі та задоволені змістом навчальних дисциплін у відповідності до навчального плану.

Більшість випускників (60%) практичну орієнтованість та рівень знань і компетенцій, отриманих в Університеті, вважають достатніми для подальшого кар’єрного зростання. 100% респондентів мали підтримку Університету у пошуках місця проходження практики і не потребували додаткового навчання, щоб отримати роботу.

Якість підготовки фахівців в УДУ роботодавці оцінюють як високу і вважають, що ОП повністю відповідає ринку праці.

Науково-педагогічні працівники (80%) враховують думку здобувачів вищої освіти, обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи з ними та високо оцінюють якість організації освітнього процесу в Університеті. З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта (Харчові технології) ОР Бакалавр  

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП "Екологія" ОР Доктор філософії

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою екології природничого факультету було проведено опитування серед здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців щодо якості ОНП "Екологія" ОР Доктор філософії. Результати опитування показують, що здобувачі освіти високо оцінюють якість викладання дисциплін на ОНП "Екологія" та рівень інформаційної, консультативної, соціальної, освітньої та організаційної підтримки. Здобувачі освіти беруть участь у наукових заходах, організованих в університеті та отримують необхідні консультації від наукових керівників, якщо виникає потреба і не порушують принципів академічної доброчесності. 

Якість підготовки фахівців в університеті роботодавці оцінили як високу і достатню та вважають, що освітньо-наукова програма "Екологія" третього рівня вищої освіти повністю відповідає вимогам ринку праці. 

Науково-педагогічні працівники на 100% дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і враховують думку здобувачів вищої освіти, вибираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи з ними. З результатами опитування можна ознайомитися за посиланням: Звіт про опитування здобувачів освіти , Звіт про опитування роботодавців , Звіт про опитування науково-педагогічних працівників

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП «Образотворче мистецтво»

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою образотворчого мистецтва було проведено опитування серед здобувачів і здобувачок освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, роботодавців щодо якості ОПП «Образотворче мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Результати опитування засвідчили, що переважна більшість здобувачів освіти високо оцінює загальний досвід навчання в університеті, рівень інформаційної, консультативної, соціальної, освітньої, організаційної підтримки, якість викладання  освітніх компонентів на освітній програмі «Образотворче мистецтво»,  ознайомлені з процедурою вибору дисциплін. 100% випускників спеціальності відповіли, що вважають рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, достатнім для подальшого кар’єрного зростання, як і достатньою практичну орієнтованість програми. Випускники планують працювати за отриманою в університеті спеціальністю (90,9%) або за спорідненою (9,1%). Роботодавці якість підготовки фахівців у НПУ імені М.П. Драгоманова на ОПП «Образотворче мистецтво» переважно оцінили як високу або достатню. На думку роботодавців (100%) сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчалися за освітньою програмою  «Образотворче мистецтво». З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням:  https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/367-rez-oput-om-or-bakalavr

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП "Видавнича справа і редагування"

     Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою журналістики факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка в першому семестрі 2022-2023 навчального року було проведено опитування серед учасників освітнього процесу щодо якості ОПП «Видавнича справа та редагування» ОР Бакалавр. Результати опитувань засвідчили, що переважно здобувачі освіти задоволені рівнем освітньої, організаційної, інформаційної, соціальної, консультаційної підтримки студентів на факультеті під час навчання стану та відчувають підтримку професорсько-викладацького складу в період воєнного стану. Здобувачі та здобувачки освіти висловилися щодо того, які форми студентської наукової роботи вони вважають найбільш ефективними. За кількістю голосів найвище оцінені «написання наукових статей, оглядів, рецензій, тез та їхня публікація», «участь у наукових конференціях».

       91,2 % опитаних науково-педагогічних працівників організацію освітнього процесу в Університеті за 10-бальною шкалою оцінили високим балом, від 7 до 10 балів. Загалом вони відзначили, що навчальний план містить всі необхідні компоненти, освітня програма збалансована, в ній збільшено кількість дисциплін, які формують фахові компетентності за спеціальністю 061 «Журналістика», загалом вонавідповідає освітнім і ринковим запитам.

100 % консультантів на ринку праці/роботодавців, які взяли участь в опитуванні вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчалися за освітньою програмою «Видавнича справа та редагування». А рецензована програма була дуже високо оцінена (50% надали оцінку 9 балів, 50% - 10 балів).  З результатами опитування можна ознайомитись за покликанням: https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/365-zvit-oput-vs-2022

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОП "Соціальні комунікації та PR-технології"

Результати проведеного у 2022 році опитування здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, випускників і роботодавців щодо  якості освітньої прорами "Соціальні комунікації та PR-технології"  другого магістерського рівня вищої освіти засвідчили, що учасники освітнього процесу загалом високо оцінюють якість підготовки фахівців на зазначеній ОП та відзначають відповідність ОП потребам  сучасного ринку праці. Більшість опитаних здобувачів освіти повністю задоволені рівнем організаційної, інформаційної, соціальної, консультаційної підтримки студентів на факультеті  та якістю дистанційного  навчання у період воєнного стану.

З результатами опитувань можна ознайомитись за покликанням: https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/363-rez-oput-2022-sk