Print

Опитування випускників соціально-правового факультету

         У 2022 році Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою соціальної освіти та соціальної роботи соціально-правового факультету було проведено опитування випускників.

Результати опитування засвідчили, що випускники соціально-правового факультету високо оцінюють рівень теоретичної і практичної підготовки, якість здобутої під час навчання в Університеті. Також високо було оцінено рівень організації соціально-виховної роботи оцінили (за п'ятибальною шкалою (де 5 це найвищий бал) на “5”- 93,3%). За спеціальністю працюють майже 70% опитаних випускників. 53,3% респонденток мали підтримку університету у пошуку першого місця роботи. 100% випускниць вважають себе конкурентноздатними. Головні здобуті під час навчання якості, які знадобилися для особистісної реалізації, випускниці назвали такі: уміння знаходити спільну мову з людьми, стресостійкість, комунікабельнісь, цілеспрямованість, професійність, системність, вміння працювати з матеріалом, структурність, систематичне самонавчання тощо. Результати опитування розміщено за посиланням: https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/361-zvit-oput-vypusrnukiv-spf-2022

Print

Ректорські контрольні роботи

Відповідно до наказу  ректора  від 28  вересня  2022 р. № 250  "Про проведення ректорських контрольних робіт у 2022-2023 н.р.", з метою моніторингу якості навчального процесу ре

кторські контрольні роботи заплановано провести зі здобувачами освіти 2,3,4 курсів першого (бакалаврського), 2 курсу другого (магістерського), 2,3 курсу третього (доктора філософії) рівнів вищої освіти денної форми навчання з двох навчальних дисциплін (одна дисципліна з циклу загальної підготовки, друга – з циклу професійної підготовки)  з 07 по 30 листопада  2022 року в наступних структурних підрозділах:   

Факультет іноземної філології;

Історико-філософський факультет;

Педагогічний факультет;

Факультет природничо-географічної освіти та екології;

Факультет психології;

Факультет української філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка.

 

Print

Опитування першокурсників соціально-правового факультету

 

У 2022 році  на початку І семестру 2022-2023 навчального року Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою соціальної освіти та соціальної роботи соціально-правового факультету було проведено опитування серед студентів першого курсу зметою визначення адаптації респондентів до студентського життя. Результати опитування засвідчили, що загалом студенти першого курсу  задоволені (95,7%) організацією дистанційного навчання. Однією із основних причин, які виникають під час дистанційного навчання здобувачі і здобувачки освіти зазначили «відсутність постійного доступу до мережі Інтернет». Студенти (81,8%) зазначили, що викладачі кафедри соціальної освіти та соціальної роботи допомагають адаптації до умов навчання в ЗВО. Респонденти хотіли б брати участь у таких формах позанавчальної роботи як: участь у фестивалях, конференціях, вебінарах, курсах, спортивних секціях, а також займатися волонтерською діяльністю. Результати опитування розміщено за посиланням: https://monitoring.npu.edu.ua/ua/dokumentatsiia/rezultaty-monitorynhu/359-zvit-po-oput-pershokursnukiv-spf-2022-2023

 

Print

Засідання Науково-методичної ради Університету 25 жовтня 2022 року

25 жовтня 2022 року відбулося засідання Науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова. На засіданні голова НМР Університету, проректор з навчально-методичної роботи, професор Р.М. Вернидуб наголосив, що  ми працюємо у складних умовах, але потрібно забезпечувати якісну підготовку студентів, максимально чітко організовувати освітній процес, системне викладання, підготовку методичних матеріалів. Було затверджено план роботи Науково-методичної ради Університету та представників до чотирьох методичних секцій, які функціонують при НМР Університету. Начальник відділу ліцензування та акредитації І.В. Григоренко доповіла "Про стан і перспективи акредитації освітніх програм в Університеті у 2022-2023 навчальному році", звернула увагу на те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295 “Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану” строк дії сертифікатів про акредитацію спеціальностей і сертифікатів про акредитацію освітніх програм, що були чинними на 24 лютого 2022 р., продовжується до 1 липня року, наступного за роком припинення або скасування воєнного стану в Україні. І.В. Григоренко  поінформувала про заходи, які необхідно реалізувати з метою якісної організації підготовки до акредитації освітніх програм, що подані до Графіка акредитацій НАЗЯВО у 2022-2023 н.р. На засіданні було обговорено наукові і навчально-методичні матеріали викладачів і співробітників Університету подані до розгляду. Також було обговорено проєкт  "Положення про Психологічну службу Педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова".

Print

Опитування учасників освітнього процесу ОП Позашкільна освіта

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою позашкільної освіти інженерно-педагогічного факультету було проведено опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОП "Позашкільна освіта". Результати опитування зддобувачів освіти засвідчили, що в умовах воєнного стану студенти переважно мають доступ до різних інформаційних ресурсів для забезпечення онлайн-навчання. Серед труднощів, які виникають під час навчання зазначено відсутність постійного доступу до мережі Інтернет. За результатами опитування, 94% здобувачів відповіли, що їх задовольняє освітнє середовище, матеріальнотехнічне забезпечення на освітній програмі "Позашкільна освіта". Здобувачі вищої освіти, високо оцінюють рівень інформаційної підтримки (96%), консультатвної підтримки (89%), соціальної підтримки (84%) на освітній програмі. На думку 100% роботодавців, які взяли участь в опитуванні освітня  програма "Позашкільна освіта" відповідає вимогам ринку праці. За результатами опитування понад 94% науково-педагогічних працівників враховують думку здобувачів вищої освіти, обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи з ними. На думку викладачів (58,8%) під час змішаного/дистанційного навчання якість навчання залишилася на тому рівні на якому була. 

 

Print

Експертна конкурсна комісія з розгляду навчальних програм

Відповідно до наказу ректора від 06 червня 2022 року № 112 при Науково-методичній раді Університету було створено експертну комісію з розгляду та аналізу проєктів навчальних програм. Упродовж 15-19 серпня 2022 року комісія провела  засідання розглянувши подані на конкурс навчальні програми. Всього на конкурс було подано 54 програми (42 програми для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти та 12 програм для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з 19 навчальних освітніх компонентів. За результатами роботи експертної комісії було рекомендовано навчальні програми загальних освітніх компонентів, підготовлено загальні рекомендації щодо удосконалення навчальних програм.